Procedure Geschillencommissie

Wanneer de afhandeling van uw reactie niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. U kunt zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie wanneer u onder de gegeven omstandigheden geen reactie bij de direct betrokkene(n) kunt indienen. Ook als uw reactie niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie. Uw reactie dient binnen twaalf maanden na het indienen bij Korein Kinderplein ingediend te zijn bij de Geschillencommissie.

 

De volgende geschillen kunnen niet worden behandeld:

  • geschillen die geen betrekking hebben op de kwaliteit van de kinderopvang;
  • geschillen over de niet-betaling van een factuur wanneer daar geen inhoudelijke reden aan ten grondslag ligt;
  • geschillen met betrekking tot schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of ziekte.

Aanmelding bij de Geschillencommissie is laagdrempelig; u hebt geen advocaat nodig. De uitspraak is bindend.