Ontwikkelingsgericht werken met peuters

Kinderen willen bewegen. Ze willen de wereld ontdekken, ervaringen opdoen en talenten ontplooien. Uw peuter krijgt bij ons alle kans om zich volop te ontwikkelen. Speels en in eigen tempo. Wij werken ontwikkelingsgericht. Als ondersteuning gebruiken wij VVE-methodes.

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit heeft geen schools karakter: alles gaat speels en ongedwongen. Peuters leren door te doen, te voelen en lijfelijk bezig te zijn. De VVE-methode verrijkt de omgeving en geeft de pedagogisch medewerkers handvatten om in te spelen op het natuurlijke ontwikkelingsproces van peuters. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod:

• Sociale ontwikkeling: in een groep leren de kinderen van elkaar
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: de persoonlijke ontwikkeling
• Cognitieve ontwikkeling: taal en spraak, logisch nadenken
• Lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling
• Morele ontwikkeling: normen en waarden
• Creatieve ontwikkeling

Hoe werkt Korein Kinderplein ontwikkelingsgericht?

Dit zijn de belangrijkste elementen van ontwikkelingsgericht werken met peuters/VVE:

• We volgen de ontwikkeling van ieder kind en sluiten daarop aan.
• Uw kind kan de materialen zelf pakken in verschillende hoeken: leeshoek, bouwhoek en huishoek.
• We werken met thema’s die uw kind herkent. Bijvoorbeeld: herfst, winkeltje of feest. Zo krijgen de activiteiten samenhang en geniet uw kind er meer van.
• Het dagritme geeft uw kind overzicht en duidelijkheid. We werken met dagritmekaarten. Op de kisten met spelmateriaal staan herkenbare pictogrammen.

Samenwerking met scholen

Korein Kinderplein werkt vaak samen met basisscholen. Is het Kinderplein onderdeel van een Spilcentrum of brede school? Dan sluit de VVE-methode aan bij de methode van de school. We stemmen de pedagogische visie en het activiteitenaanbod op elkaar af. U kind voelt zich dan snel thuis in groep 1!

Doorgaande lijn

Korein Kinderplein werkt samen met basisscholen aan een doorgaande lijn: pedagogisch medewerkers en leerkrachten horen van elkaar hoe het met de kinderen gaat. Dat contact stopt niet bij de peuterleeftijd. Want veel kinderen gaan na schooltijd naar de bso van Korein Kinderplein.