Veelgestelde vragen (FAQ)

Hebt u een vraag? Hieronder staan de meest gestelde vragen aan Korein Kinderplein. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op met één van onze klantadviseurs via klantadvies@korein.nl of telefonisch via (040) 294 89 89.

Aanmelden, wijzigen en opzeggen

Opzeggen doet u schriftelijk: per brief of e-mail naar klantadvies@korein.nl. De opzegtermijn is 1 maand en is per dag opzegbaar.
Inschrijven dient te gebeuren via onze website.U vindt het inschrijfformulier via onderstaande link.
Meer informatie
Na aanmelding krijgt u op korte termijn een bevestiging van inschrijving thuisgestuurd. De klantadviseur neemt uiterlijk 3 maanden voor de gewenste startdatum schriftelijk of telefonisch contact met u op.
U kunt uw wijziging doorgeven via Mijn Ouderportaal.
Het inschrijfformulier bevat een aantal velden die verplicht ingevuld moeten worden. Als deze velden niet of niet correct ingevuld worden, kunt u niet verder en verschijnt er een rood vlak met de melding welk veld nog ingevuld moet worden.
Of er een wachtlijst is, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, de ingangsdatum, de gewenste dagen en het gekozen Kinderplein. Wij werken met een prioriteitensysteem; kinderen van bestaande klanten krijgen voorrang. Wij proberen altijd te voldoen aan de wensen van uw aanvraag. Indien dit niet (geheel) mogelijk is, proberen we natuurlijk altijd een passend alternatief voor te stellen.
Zodra we een aanbod kunnen doen, neemt de klantadviseur contact met u op. Met name op maandag, dinsdag en donderdag kan het wat langer duren voordat er plaats is.
Voor een soepele overgang tussen de Crèche en KidZ Club adviseren wij u om uw kind op tijd aan te melden voor BSO. Als uw kind minimaal een half jaar gebruik maakt van dagopvang en aansluitend doorstroomt naar de BSO, bieden wij BSO-garantie voor dezelfde dagen als uw kind op dat moment in de dagopvang heeft. Om aanspraak te maken op de BSO-garantie moet u uw kind minimaal een half jaar van te voren aanmelden en moet de schoolkeuze bekend zijn. Let wel op dat een school is gekoppeld aan een Kinderplein. Het is dus afhankelijk van de schoolkeuze op welke BSO uw kind geplaatst wordt. Het kan voorkomen dat de gekoppelde locatie vol zit. Dan wordt uw kind op een andere locatie opgevangen totdat er op de gekoppelde locatie weer plaats beschikbaar is.
Wilt u meer informatie over de koppeling school – Kinderplein, neem dan contact op met uw klantadviseur.
De leveringsvoorwaarden vindt u via onderstaande link.
Meer informatie
Het huisreglement vindt u via onderstaande link.
Meer informatie
Peuterwerk valt onder dagopvang. Wanneer u bij ‘Opvangvorm’ kiest voor ‘Dagopvang’, kunt u vervolgens een locatie selecteren waar wij peuterwerk aanbieden.
Mail uw vraag naar klantadvies@korein.nl. Of neem telefonisch contact op via (040) 294 89 89. Wij helpen u graag verder.
Nee, Korein Kinderplein rekent geen inschrijfkosten.

Algemeen

Wij voeren geen eigen beleid op het wel/niet toelaten van niet gevaccineerde kinderen, maar volgen altijd het beleid van het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Milieu (RIVM). Wanneer hier wijzigingen in plaatsvinden zal dit op de voorgeschreven wijze door ons worden uitgevoerd.

Op onze vestigingen wordt bij de intake van nieuwe kinderen geïnformeerd of het kind mee doet met het Rijksvaccinatieprogramma. Op deze manier kunnen we ouders, die er actief naar vragen, informeren over het aantal (geen namen) niet gevaccineerde kinderen op de locatie dat bij ons bekend is. Zo bieden we ouders inzicht waarmee zij bewust keuzes kunnen maken.

Om altijd op de hoogte te zijn van de laatste richtlijnen en handelswijzen bij specifieke ziekten, gebruiken wij de KIDDI-app van het RIVM. Zo hanteren we altijd de meest actuele informatie. De KIDDI-app bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM.
Korein Kinderplein heeft vestigingen in Noord-Brabant en Limburg. Via onderstaande link vindt u eenvoudig de dichtstbijzijnde vestiging.
Meer informatie
De overheid betaalt een gedeelte van de toeslag wanneer u aan de volgende eisen voldoet:

- U werkt, volgt een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw partner.
- Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 
Wij berekenen de netto-kosten graag voor u. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantadviseurs via 040-294 89 89 of klantadvies@korein.nl.
 
Op onze website kunt u eenvoudig uw bruto en netto kosten berekenen. Klik op onderstaande link om naar onze rekentool te gaan.
 
Op de website van de Belastingdienst kunt u ook uw kinderopvangtoeslag berekenen: http://www.toeslagen.nl/reken/kinderopvangtoeslag/
Meer informatie
Via onderstaande link vind u onze contactgegevens en het contactformulier waarmee u uw op- of aanmerkingen kunt doorsturen.
Meer informatie
Het is niet gemakkelijk aan te geven wanneer een kind “ziek” te noemen is. Een ziek kind heeft specifieke zorg en aandacht nodig die op een Kinderplein niet geboden kan worden. Het is ter beoordeling van het Kinderplein of en onder welke omstandigheden een ziek kind opgevangen kan worden. Uitgebreide informatie is terug te vinden in het Huisreglement dat op deze website staat.
Mail uw vraag naar klantadvies@korein.nl. Of neem telefonisch contact op via (040) 294 89 89. Wij helpen u graag verder.

Facturatie

Dit zijn de producten die u afneemt. Bij een BSO-pakket voor 52 weken staat er bijvoorbeeld:
NSO van 14.45 - 18.30u (opvang tijdens schoolweken)
BSO van 07.30 - 18.30u (opvang tijdens vakantie en schoolvrije dagen).
Stuur een e-mail naar klantadvies@korein.nl of neem telefonisch contact op via (040) 294 89 89.
Vanaf het nieuwe schooljaar werken we met een nieuwe omschrijving van het peuterwerk, zowel op uw factuur als in het ouderportaal. We vermelden hierbij niet meer het aantal uren dat u peuterwerk afneemt, maar de exacte tijden waarop u dat doet. Deze wijziging maakt de facturen wat overzichtelijker.

De omschrijvingen wijzigen midden augustus en u zult zien dat de factuur voor deze maand meer regels bevat dan u gewend bent. De factuur toont namelijk eerst de situatie van 1 augustus tot en met 15 augustus, waarbij de oude omschrijvingen gehanteerd worden. Omdat dit een halve maand is, ziet u bij iedere dag een 0,5 staan.
Daarna toont de factuur de situatie vanaf 16 augustus tot het einde van de maand met de nieuwe omschrijvingen. Ook dit is een halve maand en dus ziet u weer een 0,5 staan.

Voor een voorbeeld kunt u op onderstaande link klikken.
Meer informatie
Met ingang van 1 januari 2018 kunt u uw factuur enkel nog per bankoverschrijving of automatische incasso voldoen. Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om per automatische incasso te betalen, dan kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie via telefoonnummer (040) 294 89 25. U ontvangt dan een formulier waarmee u ons machtigt om de facturen automatisch te incasseren.
U ontvangt van de Belastingdienst de toelage vooraf, Korein Kinderplein heeft in navolging hiervan besloten de facturen automatisch te innen op de 3e van de maand waarin de opvang genoten wordt. Voorbeeld: U ontvangt rond 20 juni uw toelage van de Belastingdienst voor de maand juli; op 3 juli wordt het factuurbedrag voor de opvang van juli automatisch bij u afgeschreven.
De jaaropgaven worden eenmaal per jaar, eind februari, verstrekt. Deze vindt u op dat moment terug in Mijn Ouderportaal.
De gemeente Eindhoven heeft toegezegd dat zij een vergoeding geeft aan de ouders van alle peuters tussen 2 jaar en 3 maanden en 4 jaar die in Eindhoven in de dagopvang worden opgevangen. Deze korting wordt maandelijks in uw factuur verwerkt onder deze noemers.
U ontvangt een factuur voor het werkelijke aantal opvangdagen. Dat betekent dat u de ene maand een hogere en de andere maand een lagere factuur ontvangt.
Via onderstaande link kunt u zien in welke maand(en) uw factuur in 2018 hoger zal zijn. In de overige maanden is uw factuur lager.
Meer informatie
52 weken arrangement om de week in de dagopvang. Gedurende 10 maanden bedraagt de factuur € 165,22. Er zitten dan 2 dinsdagen in de even weken in de maand. Gedurende 2 maanden bedraagt de factuur 247,83. Er zitten dan 3 dinsdagen in de even weken in de maand. Bijvoorbeeld in november.

Voor de BSO wordt een prijs per keer berekend. Dit is een gemiddelde prijs op jaarbasis inclusief vakantie. De uren worden als volgt berekend:
Aantal uren NSO per keer + het aantal uren vakantieopvang op jaarbasis gedeeld door 52 weken.

Voorbeeld:
NSO vanaf 15.00 uur tot 18.30 = 3,5 uur per keer
Vakantieopvang = 11 uur x 12 vakantielweken =132 uur op jaarbasis.: 52= 2.54 uren per keer

Totaal: 3.5 + 2.54 = 6.04 x 7.28= € 43,97 (prijs per keer). Gedurende 10 maanden per jaar bedraagt de factuur € 87,94 en gedurende 2 maanden € 131,91.
Belastingdienst Toeslagen gebruikt het aantal opvanguren op jaarbasis voor de berekening van de kinderopvangtoeslag die u per maand krijgt. Het beste kunt u het gemiddelde op jaarbasis per maand opgeven. Houdt er dan wel rekening mee dat onze factuur 2 maanden hoger zal zijn.
De bedragen zijn een gemiddelde per maand, berekend over een heel jaar. Wij rekenen als volgt:
Uren opvang per week x 52 weken : 12 maanden = aantal uren per maand.
Bijvoorbeeld: een maandag van 7.30 tot 18.30 uur = 11 uur per dag x 52 : 12 = 47,67 uur per maand.
De werkwijze met betrekking tot het aanpassen van onjuiste facturen is gewijzigd. De factuur, die per vooruitbetaling voldaan wordt en die achteraf onjuist blijkt te zijn, wordt volledig gecrediteerd. Vervolgens wordt er een nieuwe factuur opgesteld.

Indien de nieuwe factuur een hoger te betalen bedrag laat zien dan de oorspronkelijke factuur, dan wordt dit verschil automatisch verrekend via de automatische incasso.
Dit wil zeggen dat het openstaande bedrag samen met de eerstvolgende factuur geïncasseerd wordt.

Indien de nieuwe factuur een lager te betalen bedrag laat zien dan de oorspronkelijke factuur, dan wordt dit verschil automatisch verrekend via de automatische incasso.
Dit wil zeggen dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de eerstvolgende factuur die geïncasseerd wordt.

Wanneer u ervoor gekozen hebt om zelf de betaling te regelen, dan ziet u in de factuur of u nog geld terugkrijgt van Korein Kinderplein of bij dient te betalen.
Mocht u geld terugkrijgen, dan kunt u dit verrekenen met de eerstvolgende factuur of u kunt een verzoek indienen bij de afdeling Debiteuren om het geld terug te storten.
Indien u moet bijbetalen, dan geldt de betalingstermijn die op de nieuwe factuur vermeld staat.
We berekenen de werkelijke dagen per maand die worden afgenomen. Deze werkelijke dagen worden met een * aangeduid. Daarachter staat het bedrag en het aantal uren dat wordt berekend.

Klik voor een voorbeeldfactuur bij een dinsdag in de oneven weken op onderstaande link:
Meer informatie
U kunt hiervoor een e-mail sturen aan debiteuren@korein.nl. Op dit moment is dit nog niet mogelijk via uw ouderportaal.

Financieel

Ja, u hebt recht op kinderopvangtoeslag. U kunt uw persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website. Klik daarvoor op onderstaande link.
Meer informatie
Onze tarieven zijn terug te vinden op onze tarievenlijst. Wanneer u onder de wet kinderopvang valt, betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. U kunt uw persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website. Klik daarvoor op onderstaande link.
Meer informatie
Zowel voor de dagopvang als voor de BSO kunt u kiezen voor arrangementen in- of exclusief vakantieweken. Korein Kinderplein factureert de jaarkosten in 12 maandelijkse termijnen. Een uitzondering hierop is het 40 weken arrangement. Hierbij worden de jaarkosten verdeeld over 11 facturen. Ditzelfde geldt ook voor Peuterwerk. Ook dit wordt in 11 termijnen gefactureerd waarbij in 2018 de maand juli niet gefactureerd wordt.
Wanneer u onder de Wet Kinderopvang valt, betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. U kunt uw persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website. Klik daarvoor op onderstaande link.
Meer informatie
Via de link hieronder vindt u de tarievenlijst. Let op: dit zijn brutoprijzen.
Meer informatie
Het nummer van uw Korein Kinderplein kunt u terug vinden op uw facturen, uw contract en op de pagina van uw vestiging op deze website (via vestigingen).

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kunt u ook het registratienummer opzoeken. De link naar deze website vindt u hieronder.
Meer informatie
De kosten van een kinderopvangplaats worden verdeeld over het aantal weken van het desbetreffende arrangement. Hierdoor is het uurtarief van een 40 weken arrangement hoger dan dat van een 52 weken arrangement. De bruto kosten van een 40 weken arrangement zijn wel lager dan van een 52 weken arrangement omdat het aantal uren dat u afneemt, lager is. Of het voor u verstandig is om over te stappen naar een ander arrangement, hangt af van uw behoefte aan opvang en uw eventuele recht op kinderopvangtoeslag. U kunt uw persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website. Klik daarvoor op onderstaande link.
Meer informatie

Technisch

Deze website is ontworpen voor een resolutie van minimaal 1024 x 768. De site is uitvoerig getest voor de meest gangbare browsers: Internet Explorer, Firefox en Opera. Mogelijk voldoet uw systeem niet aan deze eisen.

Mijn Ouderportaal

Klik op meer informatie en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze hebt u per e-mail van ons ontvangen. In de handleiding kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn van het portaal. Hebt u na het lezen van de handleiding nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via klantadvies@koreinkinderplein.nl of telefonisch via (040) 294 89 89.
Meer informatie
Via onderstaande link gaat u direct naar Mijn Ouderportaal. Daar kunt u inloggen met uw inlognaam (e-mailadres) en wachtwoord.
Meer informatie
In Mijn Ouderportaal vindt u al uw gegevens op een rij. Daarnaast kunt u zelf: 
 
• Uw NAW-gegevens en die van uw partner en kind(eren) wijzigen.
• Een wijzigingsverzoek indienen om uw bestaande opvangdagen structureel te wijzigen of uit te breiden met extra dagen of dagdelen.
• Uw facturen en jaaropgave inzien.
• Uw volgende kind aanmelden voor opvang.
• Uw kind afmelden voor een opvangdag.
• Uw opgebouwde ruiluren inzien.
 
In de handleiding kunt u lezen wat alle mogelijkheden zijn van Mijn Ouderportaal en hoe u deze kunt gebruiken.

Opzeggen en inplannen van Extra Opvang is op dit moment nog niet mogelijk via Mijn Ouderportaal. Wij werken eraan om deze mogelijkheid in de toekomst aan te bieden via Mijn Ouderportaal.
Wanneer uw kind nog niet geboren is, kunt u dit veld leeg laten.
We hebben ervoor gekozen om eerst een basis voor Mijn Ouderportaal te bouwen, zodat u alvast een aantal zaken zelf online kunt regelen. De komende maanden breiden we Mijn Ouderportaal verder uit met nieuwe functionaliteiten. Zodra deze gereed zijn, stellen we u hiervan op de hoogte.
Wanneer de website van Mijn Ouderportaal niet werkt, vragen wij u het nogmaals te proberen met een andere browser of computer. Mocht het dan nog niet werken, probeer het dan later nogmaals. Wanneer Mijn Ouderportaal inhoudelijk niet werkt, kun u een e-mail sturen naar klantadvies@korein.nl en wordt uw vraag zo snel mogelijk opgepakt.
Ga via onderstaande link naar Mijn Ouderportaal en klik op de link ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord in uw e-mail.
Meer informatie
Ga via onderstaande link naar Mijn Ouderportaal en klik op de link ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord in uw e-mail.
Meer informatie
U ontvangt altijd een e-mail indien er een nieuw bericht voor uw klaar staat in Mijn Ouderportaal. Indien u inlogt in Mijn Ouderportaal ziet u bovendien dat de knop ‘postvak’ een andere kleur heeft dan de overige knoppen.
Wijzigingen van uw gegevens zijn direct doorgevoerd in onze systemen. Wij gebruiken vanaf dat moment uw nieuwe gegevens. Wijzigingsverzoeken met betrekking tot uw opvang zijn niet direct verwerkt.
U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.
Nee, u hebt u op Mijn Ouderportaal geen toegang tot uw gegevens van KluppluZ.
Ja, u hebt u op Mijn Ouderportaal ook toegang tot de gegevens van uw SMI- of plusopvang.
Het kan zijn dat de e-mails van Mijn Ouderportaal in uw spambox terecht komen. U kunt deze daar terugvinden en de afzender toevoegen aan uw lijst met veilige afzenders, zodat alle e-mails van Mijn Ouderportaal in de toekomst wel in uw inbox terechtkomen.

Prijs- en productmailing 2018

Door de goede resultaten van 2017 kunnen we onze prijsstijging tot een minimum beperken. Dit ondanks de extra kosten die de invoering van het akkoord met zich meebrengt.
Daarnaast heeft de overheid de rijksnorm (het maximale uurtarief waarover kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden) verhoogd. U krijgt dus meer kinderopvangtoeslag.
Dit zorgt ervoor dat de kosten voor onze dagopvang soms licht stijgen, maar voor onze buitenschoolse opvang meestal dalen.

Maakt uw zoon of dochter gebruik van de dagopvang of buitenschoolse? Geef dan het nieuwe uurtarief door aan de Belastingdienst om zo maximaal gebruik te kunnen maken van de tegemoetkoming.
De bruto uurprijs stijgt minimaal, maar ook de kinderopvangtoeslag en de rijksnorm gaan omhoog. Hierdoor wordt kinderopvang voor veel mensen netto per uur goedkoper in 2018. Wilt u weten welke vorm van opvang het best bij uw situatie past? Klik op onderstaande link om te gaan naar de rekentool op onze website
Meer informatie
Ja, in 2018 gaat de kinderopvangtoeslag voor sommige ouders omhoog en heeft de overheid besloten om de rijksnorm te verhogen. Daardoor wordt kinderopvang voor veel ouders netto per uur goedkoper.

Maakt uw zoon of dochter gebruik van Dagopvang? De rijksnorm van de overheid voor de dagopvang (2017: 7,18 en 2018 7,45) is in 2018 hoger dan het uurtarief van Korein Kinderplein in 2017 (2017 7,24 / 2018 7,51). Indien u niets wijzigt bij de Belastingdienst, ontvangt u te weinig toeslag. Via Toeslagen.nl kunt u het juiste uurtarief doorgeven. Op die manier ontvangt u het juiste bedrag aan Kinderopvangtoeslag.
Ja, natuurlijk kunt u uw arrangement wijzigen zodat dit beter past bij uw wensen. Houdt u bij vermindering van uw contracturen wel rekening met een opzegtermijn van één maand.
Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op het Kinderplein. Indien het mogelijk is kunt u voor deze dagen opvang aanvragen. Dit kan rechtstreeks via het Korein Kinderplein.
Ja, u kunt hiervoor Extra opvang afnemen. Wanneer u al klant bent van Korein Kinderplein, kunt u dit rechtstreeks met de medewerkers van uw eigen Kinderplein regelen. Bent u nog geen klant van Korein Kinderplein? Dan kunt u uw kind(eren) inschrijven via onze website. Deze vorm van opvang heeft ook een opzegtermijn van 1 maand en kan niet worden geruild.
Ja, u kunt hiervoor Extra opvang afnemen. Wanneer u al klant bent van Korein Kinderplein, kunt u dit rechtstreeks met de medewerkers van uw eigen Kinderplein regelen. Bent u nog geen klant van Korein Kinderplein? Dan kunt u uw kind(eren) inschrijven via onze website. Deze vorm van opvang is niet opzegbaar en kan niet worden geruild.
In 2018 zijn de 12 officieel vastgestelde vakantieweken:
1 week voorjaarsvakantie
2 weken meivakantie
6 weken zomervakantie
1 week herfstvakantie
2 weken kerstvakantie
Hebt u een 52 weken arrangement? Dan bent u ook tijdens een extra week vakantie verzekerd van opvang op de dagen waarop u naschoolse opvang afneemt. Bij dit pakket zijn namelijk alle schoolvrije dagen gratis inbegrepen. Hebt u een ander arrangement? Dan kunt u extra opvang inkopen. Dit kunt u aanvragen op uw Korein Kinderplein.
Nee, dit is afhankelijk van de mogelijkheden op het Kinderplein.
Ja, indien u gebruik wilt maken van de kapperservice kunt u contact opnemen met één van onze klantadviseurs via klantadvies@korein.nl of (040) 294 89 89.
Klik hieronder op "meer informatie" voor een lijst van de vestigingen die deze service aanbieden.
Ook kunt u contact opnemen met één van onze klantadviseurs via klantadvies@korein.nl of (040) 294 89 89. En uiteraard kunt bij uw Kinderplein informeren naar de mogelijkheden.
Meer informatie
Op 1 januari 2018 wijzigen de kwaliteitseisen voor kinderopvang, door het akkoord Innovatie Kwaliteit in de Kinderopvang (wet IKK). De invoering van dit akkoord brengt de nodig kosten met zich mee.
Door de goede resultaten van 2017 kunnen we een prijsstijging wel tot een minimum beperken.
De nieuwe tarieven o.b.v. 52-weken arrangement zijn:
Dagopvang: € 7,51
Buitenschoolse opvang: € 7,28
Peuterwerk: zodra uw gemeente de subsidietarieven bekend maakt, ontvangt u hierover meer informatie.

Ruilen bij Korein Kinderplein

Ja, u kunt opvangdagen gedurende het gehele jaar ruilen. Kijk voor alle spelregels rondom het ruilen van opvangdagen op onderstaande link:
Meer informatie
Ja, u kunt dagdelen gedurende het gehele jaar ruilen. U kunt geen losse uren ruilen. Kijk voor alle spelregels rondom het ruilen van opvangdagen op onderstaande link:
Meer informatie
Om ruiluren te ontvangen, dient u uw kind vóór 8.30 uur op de betreffende dag af te melden via uw ouderportaal. U mag deze dag dan op een ander moment inzetten, in overleg met uw locatie. Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de locatie, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen worden en dat de pedagogisch medewerker – kindratio niet wordt overschreden. De mogelijkheden om te ruilen zijn sterk afhankelijk van uw medewerking om opvangdagen die uw kind afwezig is, af te melden.

Klik voor alle spelregels rondom het ruilen op onderstaande link:
Meer informatie
Feestdagen mogen ook geruild worden, wanneer deze op een vaste opvangdag van uw kind vallen. Met feestdagen bedoelen we dagen waarop de opvang, conform de CAO Kinderopvang, gesloten is. Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag. U ontvangt het aantal contracturen als ruiluren voor deze dagen. U ontvangt deze ruiluren achteraf.
Kinderopvang op studiedagen is een service van Korein Kinderplein. Klanten met een 52 weken arrangement, krijgen de studiedagen gratis, voor zover die op de contractdagen vallen. Mocht uw kind niet komen op een studiedag, dan krijgt u hier ruiluren voor. Bijvoorbeeld: is uw kind om 14.30 uur uit, dan krijgt u 4 ruiluren voor deze studiedag.
In onze handleiding vindt u de volledige uitleg van het Ouderportaal. Klik op onderstaande link om deze handleiding te downloaden.
Meer informatie
Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer u Extra Opvang vastlegt, is het definitief en kunt u deze uren niet meer ruilen.